OFFICEGUY

פתיחת תיקים ברשויות

כל עסק בין אם הוא עסק קטן, חברה בע"מ ועוד חייב להתחיל בפתיחת תיק ברשויות השונות. פתיחת תיקים ברשויות היא למעשה רישום העסק ובעליו, והוא מעניק את התוקף החוקי לפעילותו של העסק. פתיחת תיק כרוכה במילוי של טפסים והצגת אישורים מסוגים שונים, הכל בהתאם לגוף אליו פונים ולסוג העסק שמוקם. המדריך הקצר הזה יעשה לכם סדר בכל מה שנוגע לפתיחת התיקים הרלוונטיים בכל אחת מהרשויות.

למה בכלל לפתוח תיק?

פתיחה של עסק חדש והרישום שלו ברשויות המס השונות, כוללת לא מעט טפסים ובירוקרטיה, אך היא צעד הכרחי. הרישום בכל אחת מהרשויות (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי) מיידע את שלטונות המס על פתיחת העסק כנדרש לפי חוק. כל סוג של עסק נדרש לעמוד במחויבויות שונות, ומקבל גם זכויות שונות בהתאם לסוג ולהיקף הפעילות שלו.

פתיחת תיק במע"מ 

השלב הראשון כאשר פותחים תיקים ברשויות, הוא להירשם במע"מ (מס ערך מוסף). עוסק פטור, עוסק מורשה או שותפות נדרשים להגיע למשרדי מע"מ (מס ערך מוסף) כשברשותם מספר מסמכים: צילום של תעודת הזהות, טופס פתיחת תיק במע"מ, חוזה שכירות או רכישה של מקום העסק, אסמכתא לקיומו של חשבון הבנק ותעודות מקצועיות או רישיונות רלוונטיים (במידה ויש).
כאשר מדובר בשותפות, מתקבל מספר הנקרא "מספר איחוד עוסקים", בעוד שכאשר מדובר בעוסק פטור או עוסק מורשה - מספר העוסק יהיה מספר תעודת הזהות של בעל העסק.

פתיחת תיק מס הכנסה

לאחר הביקור במע"מ, מתבצעת פתיחת תיק ורישום במס הכנסה. בשלב זה יש למלא טופס לרישום במס הכנסה (טופס 5329), להציג צילום של תעודת הזהות וחוזה שכירות. כמו כן, יש למלא בקשה לאישור ניכוי מס במקור.
כל עסק מכל סוג נדרש לפתוח תיק במס ההכנסה, אך הטפסים והאישורים האלו רלוונטיים עבור עצמאיים (עוסק פטור, עוסק מורשה או שותפות). עבור עמותות וחברות - התהליך מתנהל בצורה מעט אחרת.
לאחר הרישום במס הכנסה, יש צורך לבצע רישום גם בביטוח לאומי.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

מי שמוגדר כעוסק עצמאי, חייב לפתוח תיק גם בביטוח לאומי. פתיחת התיק מאפשרת לביטוח הלאומי לגבות דמי ביטוח בריאות וביטוח לאומי מההכנסה. בנוסף, הדבר מאפשר ליידע את הביטוח הלאומי על ההכנסות השוטפות עבור מקרים של אובדן כושר עבודה, זכאות לקצבה או לידה.
עוסק עצמאי מוגדר בביטוח הלאומי כמי שעוסק בעבודה זו בממוצע לפחות 20 שעות בשבוע או מי שהכנסתו החודשי הממוצעת כעצמאי עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק או מי שעוסק בעבודתו לפחות 12 שעות שבועיות וההכנסה שלו עומדת על 15% מהשכר הממוצע במשק.

קצת אחרת: תהליך פתיחת תיקים לעמותות וחברות 

הקמה ורישום של חברה מתחיל מרישום החברה על ידי רשם החברות. לאחר מכן יש להירשם במע"מ ולהציג את המסמכים: טופס פתיחת תיק במע"מ, תעודת התאגדות, תקנון של החברה, פרוטוקול מינוי המנהלים, חוזה שכירות או רכישה של המקום בו פועלת החברה, אסמכתא על קיום חשבון בנק לחברה וחותמת החברה.
לאחר מכן יש להירשם במס הכנסה ולצרף מסמכים שונים המעידים על התאגדות החברה, פרוטוקול מורשי החתימה של החברה, חוזה שכירות או בעלות על מקום פעילות החברה ותקנון. במידה והחברה מתכוונת להעסיק עובדים עליה למלא את פרטיהם בטופס ייעודי. הרישום בביטוח לאומי יתבצע מיד לאחר שלב זה. אם יירשם שהחברה מעסיקה עובדים, יפתח התיק בביטוח לאומי באופן אוטומטי.
תהליך הרישום של עמותה מתבצע באופן מעט שונה. גם כאן נדרש רישום במשרדי מע"מ ואת המסמכים הבאים: צילום תעודה מרשם העמותות, תקנון של העמותה, מינוי החברים בעמותה, פרוטוקול מורשי חתימה ודוחות כספיים. עם האישור המתקבל על רישום העמותה במע"מ, יש לפנות למס הכנסה כדי להירשם גם שם.


השלב הבא אחרי פתיחת תיקים, הוא הפקת חשבונית (או קבלה אם פתחתם עוסק פטור או עמותה) בגין כל מכירה מוצר, מתן שירות או תרומה שקיבלתם.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לפתיחת עסק