OFFICEGUY
רבים לא מכירים אותו, אך קובץ PCN874 הוא קובץ אשר מאפשר שידור מע"מ באמצעות האינטרנט. שידור המע"מ באופן מקוון הוא דרך יעילה לעמוד בחובת הדיווח של עסקים החייבים בתשלום מס ערך מוסף. במקום שימוש בטפסים והגעה פיזית אל רשויות המס - ניתן לדווח בקלות ישירות מהמחשב. כיצד מבוצע שידור מע"מ באינטרנט, למה הוא הכרחי ועבור מי הוא מיועד - כל ההסברים כאן.

מהו שידור מע"מ באינטרנט

הוראות רשות המסים מחייבות עסקים לדווח למע"מ, באמצעות קובץ הנקרא PCN874. שידור מע"מ אונליין הוא דו"ח המוגש באמצעות האינטרנט וכולל נתונים שונים כמו חשבוניות מכירה ורכש, בכדי שרשות המסים תוכל לבצע הצלבה בין הדיווחים על העסקאות שנעשו לבין הדיווחים על התשומות.
החובה בשידור מע"מ באופן זה חלה על עסקים מסוימים בהתאם להוראות המתעדכנות מרשות המסים.

מי צריך לבצע דיווח חשבוניות מקוון

בהתאם לחוק, חובת דיווח מפורט חלה על עוסקים, מוסדות כספיים ומלכ"רים העומדים בתנאים הבאים:
  • עוסקים המחויבים לנהל פנקסי חשבונות בהתאם לשיטת החשבונאות הכפולה, לפי פקודת מס הכנסה.
  • עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה ממיליון וחצי ש"ח והם חייבים לפי חוק בהכנת מאזן ומינוי של רואה חשבון מבקר או במצב בו הם רשומים בתור שותפות או מספר עוסקים המבקשים להירשם כאחד, ולגבי אחד מהם קיימת החובה להגשת מאזן.
  • עוסקים שמחזור העסקאות שלהם גבוה משני מיליון וחצי ש"ח.
  • מלכ"רים אשר המחזור השנתי שלהם גבוה מ-20 מיליון ש"ח.
  • מוסדות כספיים אשר מחזורם הכספי גבוה מ-4 מיליון ש"ח.

כיצד מופק הקובץ לשידור המע"מ?

הקובץ מופק באמצעות תוכנה לניהול חשבונות, בהתאם להוראות המגדירות את המבנה שלו. חשוב לקחת בחשבון כי לא כל תוכנה להנהלת חשבונות מסוגלת ורשאית להפיק את הקובץ המאפשר דיווח מקוון למע"מ. הדיווח נשלח בהתאם לחובת הדיווח של כל עוסק (אחת לחודש או פעם בחודשיים). עוסקים אשר מדווחים דיווח דו חודשי (כל חודשיים) יפיקו קובץ אחד עבור שני החודשים, בכל פעם בחודש זוגי. עוסקים אשר אין להם גישה לתוכנה המאפשרת את הכנת הקובץ יכולים לשדר עד מאה חשבוניות הכנסה ועד מאה חשבוניות תשומה באופן ידני, המחליף את שידור הקובץ באינטרנט. 

מה קורה במידה וקובץ שידור מע"מ הוגש עם שגיאה?

רשויות המס מגדירות קובץ כ"שגוי" במידה ולא עבר את הקליטה שלו במערכת בשל סיבות שונות.
דיווח חשבוניות מקוון צריך להיעשות ברמת תקינות של מינימום 98 אחוזים. במידה והוגש קובץ בו הסכום המצטבר ברשומות התשומה השגויות הוא גבוה מ-2 אחוזים - הקובץ יידחה והדבר ייחשב כאילו הקובץ לא הוגש. כאשר העוסק מגיש קובץ שנדחה בגלל סיבה של "חוסר איזון", יש צורך לבדוק מהי הסיבה לחוסר האיזון. אלה מצבים בהם מס העסקאות בקובץ המשודר אינו מתאים למס אשר מחושב לפי ערך העסקאות החייבות ברשומת הפתיחה. 
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה