OFFICEGUY

ניהול חשבונות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

 • דוא"ל לקבלת פירוט מסמכים חודשי
  כל המסמכים החדשים שנוצרו יישלחו לכתובת זו ב-5 לכל חודש. ניתן להזין מספר כתובות, מופרדות באמצעות פסיק (",")
 • פעולה לביצוע לאחר יצירת מסמך
 • עותק לארגון ממסמך חשבונאי
  סימון תיבה זו יגרום לכך ששליחת עדכון בדוא"ל על מסמך חשבונאי חדש ללקוח/ה תתבצע עם עותק (CC) לארגון
 • שליחת עותק מכל מסמך
  בנוסף לעותק שהעסק מקבל, ניתן להגדיר כתובות נוספות אליהן יישלח עותק של כל מסמך שמופק. העותק יישלח בעת ההפקה, גם אם לא מתבצעת שליחה ידנית.
 • המחירים שיוזנו בחשבוניות כוללים מע"מ
  כשאתם מקבלים מהלקוח/ה 117 ש"ח כולל מע"מ, אתם מעדיפים להקליד במערכת את המספר 117 (מחירים כוללים מע"מ) או שאתם מעדיפים להקליד במערכת את המספר 100 (מחירים לפני מע"מ)? במידה ואתם רוצים להקליד 117, אנא סמנו אפשרות זו. ניתן לשנות את ההגדרה עבור כל מסמך בעת יצירתו. שימו לב ששינוי הגדרה זו לא מעדכן את כל המחירים שכבר הוזנו במערכת, וההגדרה הנוכחית משפיעה על הסכומים באפליקציית חנות וירטואלית ואפליקציית הוראות קבע, אם מותקנות.
 • אפשרות הזנת טקסט חופשי נוסף למוצר/שירות
  פתיחת אפשרות הזנת טקסט חופשי נוסף למוצרים/שירותים במסמכים לצורך הזנת תיאור נוסף או כל פריט מידע נלווה אחר. בנוסף, תתווסף האפשרות בכרטיס המוצר/שירות להזין תוכן ברירת מחדל שיופיע בכל פעם שהמוצר/שירות נבחר במסמך.
 • אפשרות הזנת טקסט חופשי נוסף לפרטי תשלום
  פתיחת אפשרות הזנת טקסט חופשי נוסף לאמצעי תשלום במסמכים חשבונאיים.
 • אפשרות הזנת עלות לארגון לכל מוצר/שירות

הגדרות עיצוב מסמכים

 • צבע ערכת נושא של מסמכים
 • תמונת חתימה שתופיע על המסמכים
  החתימה תופיע על המסמכים. יש לבחור קובץ JPG/PNG. רזולוציה מומלצת: 250x250
 • בקשת תשלום בהעברה בנקאית
  סימון אפשרות זו יגרום להופעת טקסט בכל חשבונית, דרישת תשלום, חשבון עסקה, הזמנה, והצעת מחיר. הטקסט שיופיע יהיה בסגנון: פרטים להעברה בנקאית. מוטב: ישראל ישראלי; בנק: 10 (לאומי), סניף: 123, חשבון: 123456. פרטי חשבון הבנק נמצאים תחת "הגדרות ניהול חשבונות > פרטי חשבון ואשראי".
 • טקסט בקשת תשלום בהעברה בנקאית
  בברירת המחדל, יופיעו פרטי הבנק מהשדות הקודמים בטופס זה, בפורמט: שם ארגון, בנק: מס' בנק (שם הבנק), מס' סניף, מס' חשבון.
 • הצגת הכתובת של הלקוחות במסמכים
 • הצגת מספר הטלפון של הלקוחות במסמכים
 • שפת ברירת מחדל להפקת מסמכים
  ניתן לשנות את שפת המסמך בעת הפקתו, אך לא ניתן לשנות אותה לאחר שמירתו כמסמך סופי.
 • הצגת כמות 1 במסמכים
  סימון תיבה זו, יגרום להצגת עמודת הכמות במסמכים, גם במידה והכמות הינה 1. בברירת המחדל, עמודת הכמות מופיעה רק במסמכים המכילים שורה אחת או יותר בכמות הגדולה מ-1.
 • תמיכה בהצגת מק"ט במסמכים
 • הוספת מספור אוטומטי של סעיפים במסמכים
  פתיחת אפשרות זו תגרום לכך שבכל מסמך בעל יותר ממוצר/שירות אחד, יופיע מספור של הסעיפים במסמך.

העדפות ברירת מחדל

 • רמת עיגול המסמכים
  אפשרות זו מגדירה את הסכום הסופי במסמכי הכנסה (חשבונית/קבלה וכד'). לדוגמא, מסמך שיצא על סכום 151.35 ייצא על סך 200 ש"ח אם יוגדר כאן עיגול למאות. ניתן לשנות את ההגדרה עבור כל מסמך ספציפי בזמן יצירתו.
 • מטבע
 • מוצר/שירות הכנסה ברירת מחדל
 • לקוח/ה ברירת מחדל להכנסות
 • סוג תשלום
 • הצגת פרטי הארגון בתצוגה מקדימה של מסמכים

פרטי חשבון ואשראי

 • מספר בנק
 • מספר סניף
 • מספר חשבון
 • 4 ספרות אחרונות של כ"א

סוגי מסמכים נתמכים

 • חשבוניות מס/קבלות
 • חשבוניות מס
 • קבלות
 • דרישות תשלום
 • חשבונות עסקה
 • הזמנות
 • חשבוניות מס/קבלות זיכוי
 • חשבוניות זיכוי
 • קבלות זיכוי
 • הצעות מחיר

ניהול ספרים וניכוי מס במקור

 • אישור ניהול ספרים
 • אישור ניכוי מס במקור
 • שליחת אישורים בדוא"ל

אפשרויות מתקדמות

 • אחוז מע"מ
  השאר ריק לעדכון שער המע"מ באופן אוטומטי
 • פתיחת אפשרות פטור ממע"מ
  אפשרות זו נותנת יכולת לסמן לקוחות/ספקים כפטורים ממע"מ בארגון. מסמכי הכנסה, מסמכי הוצאה יופקו וחיובים יתבצעו ללא מע"מ עבור לקוחות/ספקים המוגדרים כפטורים ממע"מ.
 • ניהול תנאי תשלום ברמת לקוח/ה
  סימון תיבה זו, יוסיף שדה בכל כרטיס לקוח/ה וספק/ית. בשדה זה תנוהל ברירת המחדל של תנאי התשלום.
 • תמיכה בניהול ידני של קישור בין מסמכים
 • עריכת מסמכים לא חשבונאיים
  אפשרות זו משפיעה על היכולת לערוך מסמכים לא חשבונאיים, לרבות: הזמנות, הצעות מחיר, דרישות תשלום, חשבונות עסקה, תעודות משלוח.
 • הפעלת מנגנון אישור קבלת מסמכים
 • תזכורת אישור קבלת מסמכים (לקוח)
  פתיחת אפשרות זו תגרום לשליחת תזכורת הכוללת בקשה לאישור שליחת מסמכים ממוחשבים בדוא"ל ללקוחות שלא אישרו עדיין אם עברו שבועיים מאז שליחת המסמך הממוחשב הראשון.
 • תזכורת אישור קבלת מסמכים (ארגון)
  פתיחת אפשרות זו תגרום לשליחת דוא"ל לארגון אחת לחודש הכולל את פירוט הלקוחות שלא אישרו עדיין קבלת מסמכים בדוא"ל וכבר נשלחו אליהם מסמכים.
 • תמיכה בהזנת תאריכים חופשית
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שמסמכים חשבונאיים יוכלו לקבל תאריך בעבר או בעתיד. שימו לב שהאחריות המשפטית והחשבונאית בסימון אפשרות זו מוטלות עליכם בלבד.