OFFICEGUY

כל המידע על חשבונית מס

כבר למעלה מ-40 שנה, אנו עושים בה שימוש יום יומי - בין אם בצד הרוכש או בצד המוכר: החשבונית. אם גם אתם רוצים לעשות סדר ולדעת מה ההבדל בין חשבון עסקה לבין תעודת חיוב? אילו סוגי עסקים חייבים בהוצאת חשבוניות? ובאילו דרכים ניתן להפיק חשבונית? הנה מדריך קצר ופשוט לעולם החשבוניות.

מה זה חשבונית מס?

חשבונית מס זהו מסמך הכולל פרטי עסקה בין נותן למקבל שירות או בין מוכר לקונה. החשבונית מתעדת מתן שירות או מכירת מוצר, ומפרטת את הכמויות והמחירים של המוצרים או השירותים שסופקו בעסקה בודדת או במספר עסקאות שרוכזו לחשבונית אחת.
החשבונית משמשת כמסמך מוכר להתחשבנות עם רשויות המס. החשבונית בישראל נהוגה החל מיום החלת המע"מ (מס ערך מוסף) בארץ בשנת 1976.

סוגים שונים של חשבוניות

קיימים מסמכים עסקיים שהם למעשה סוגים נוספים של חשבונית. אלה מסמכים הכוללים את כל הפרטים המצויים בחשבונית מס רגילה על מנת שיעמדו בדרישות החוק, אך מכילים הבדלים מהותייים בינם לבין חשבונית מס רגילה:
  • חשבון עסקה (או דרישת תשלום/חשבונית עסקה): כל עסקה המבוצעת חייבת הפקה של חשבון עסקה, גם אם מי שביצע את העסקה אינו עוסק מורשה, וזאת על פי תקנות מס ערך מוסף. במסמך זה מוצגים כל הפרטים הקיימים בחשבונית מס, אך הם לא יוכרו לצורך התחשבנות עם מע"מ.
  • חשבונית מס/קבלה: חשבונית שהוצאה לאחר שהתשלום התקבל או שהתמורה עבורה משולמת בעת הוצאת החשבונית. חשבונית זו הינה שילוב פשוט של "חשבונית מס" ושל "קבלה".
  • חשבונית עצמית: מהווה אסמכתא של מוציא החשבונית לקבלת שירות או מוצר ותשלום עבורם. זו חשבונית שמקבל השירות או רוכש המוצר מוציא עבור עצמו. חשבוניות עצמיות מוצאות גם עבור שכר דירקטורים על השתתפות בישיבות הדירקטוריון.
  • חשבונית זיכוי (וגם חשבונית זיכוי/קבלה): במצב בו הקונה מחזיר את המוצרים או חלק מהם, המוכר יפיק חשבונית זיכוי בהתאם למחיר ששולם ולכמות הפריטים המוחזרת. חשבונית הזיכוי מתלווה לסכום המוחזר לקונה בהתאם לרשום בה, או זכות לעשות בה שימוש בקנייה הבאה.  

מי רשאי להוציא חשבוניות מס? 

הפקה של חשבוניות מס תתבצע לאחר מכירת המוצר, או לאחר מתן השירות.
רק עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס על פי חוקי המע"מ. חשבונית המס מציינת שמקבלה שילם מס ערך מוסף למוכר המוצר או נותן השירות. חשבונית המס חייבת לכלול גם את סכום המע"מ ומספר העוסק המורשה.
חשבונית מס מהווה אסמכתא מול מע"מ לטובת קבלת המע"מ בחזרה (נקרא גם החזר מס תשומות).
עוסקים פטור ועמותות - אינם רשאים כלל להוציא חשבונית מס, אלא נדרשים לתעד את מכירת המוצרים או מתן השירות באמצעות חשבון עסקה (או דרישת תשלום).
ניתן להפיק חשבוניות במגוון אופנים, כאשר על כל אחד מהם חייבים לחול כללי רשויות המס: באופן ידני (באמצעות פנקס מודפס), על ידי קופה רושמת או בצורה דיגיטלית. השימוש בחשבוניות דיגיטליות הולך ומתרחב ומאפשר יעילות וחיסכון בניירת.

פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה