OFFICEGUY

יותר מ-17%: כל מה שכדאי לדעת על מס ערך מוסף

המע"מ הוא מס עקיף ושיעורו משתנה מפעם לפעם בהתאם להחלטת שר האוצר. אנו משלמים אותו על מוצרים וגם על שירותים ויש לו השפעה רבה על בעלי עסקים מסוגים שונים. על מנת להבין מה זה מע"מ, מי נדרש לשלם אותו ואיך יש להציג אותו - הנה מדריך קצר עם ערך מוסף.

מה זה מע"מ (מס ערך מוסף)?

אז מה זה מס ערך מוסף? מס ערך מוסף (ובראשי תיבות: מע"מ) הוא מס המוטל על צריכה, ובמדינות רבות בעולם הוא חלק בלתי נפרד ממערכות המיסוי. מס זה ממסה את הערך המוסף בשלבים השונים של הייצור והשיווק. הערך המוסף הוא ההפרש בין מחירו של המוצר או השירות המסופקים, לבין סך המחיר של המשאבים, העלויות והעבודה אשר שימשו לייצור המוצר או השירות.

לדוגמה: אדם א' רכש מוצר או שירות מאדם ב' בסך של 117 ש"ח כולל מע"מ.
אדם ב' חייב במע"מ שכן הוא לדוגמה עוסק מורשה או חברה. 
במקרה זה, אדם א' רכב מוצר בעלות של 100 ש"ח בתוספת מע"מ של 17 ש"ח (17%).
אדם ב', מעביר בעבור העסקה 17 ש"ח אל רשום המסים, והמחיר נטו שנשאר אצלו (100 ש"ח) הוא ההכנסה.
במקרה שאדם ב' הוציא הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ, הוא יוכל לקזז את עלות המע"מ של ההוצאות מהתשלום לרשות המסים.

מס ערך מוסף מוטל בשיעור קבוע ואחיד על כל עסקה בישראל (מכירת מוצר או מתן שירות) וגם על ייבוא סחורה.
מע"מ הוא מס עקיף, כלומר הצרכן משלם אותו בפועל, המע"מ הונהג בארץ החל משנת 1976 ושיעורו בישראל נכון לשנת 2018 הוא 17%, היסטוריית שערי המע"מ מפורטת כאן. לשימושכם, קיים גם מחשבון מע"מ.

מי נדרש ומי פטור מתשלום למע"מ - ומדוע?

התשלום הישיר של מס ערך מוסף מתבצע רק עבור מי שהוא בעל עסק עצמאי (עוסק). הוא מוטל גם על עסקאות אקראי שעושה אדם גם אם אינו רשום כעוסק, כל עוד לעסקה יש אופי מסחרי (נמכר מוצר, ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין) ולעתים גם על עמותות.
עסקים שונים נדרשים לשלם מס ערך מוסף לרשות המסים, בהתאם להגדרות הקבועות בחוק:
  • עוסק מורשה או חברה בע"מ: מוגדר כעסק אשר מחזור ההכנסות השנתי שלו עולה על 99,003 ש"ח ועל כן הוא חייב בתשלום מע"מ. עוסק מורשה גובה מלקוחותיו מע"מ, ועל כן יוסיף לסכום העסקה 17%. את המס אותו גבה, יש להעביר לרשות המסים (כחלק מהדו"ח התקופתי), והוא רשאי לקזז מסכום זה מס תשומות – המע"מ ששילם עבור רכישות והוצאות המשמשות לעסק.
  • עוסק פטור: עסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו נמוך מ-99,003 ש"ח והוא אינו גובה מע"מ מלקוחותיו. עוסק פטור אינו רשאי לקזז מס תשומות.

עסקאות הפטורות מתשלום למס ערך מוסף

קיימות עסקאות מסוימות המוגדרות בחוק המע"מ, שעליהן לא חל מס ערך מוסף:
  • השכרת דירה למגורים לתקופה של עד 25 שנה.
  • עסקאות של עוסק פטור (מלבד עסקאות מקרקעין).
  • ייבוא וייצוא של אבנים יקרות.
  • עסקאות מסוימות של עמותות (מלכ"רים).
  • מכירות באילת.
  • עמותות – שסך כל השכר השנתי שהעמותה משלמת לעובדיה, אינו עולה על 160 אלף ש"ח, או סכום גבוה יותר שנקבע על ידי שר האוצר.
  • קרנות שונות ששמן מצוין בחוק.
  • ממכר פירות וירקות.
כאמור, המע"מ נכלל כבר במחירם של שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים, ולכן החוק בישראל מחייב שמחירו של כל מוצר המוצג בחנות, בפרסום או בנקודת מכירה יהיה המחיר הסופי שנדרש לשלם. המחיר מגלם בתוכו את כלל המיסים כמו גם המע"מ.  

פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה