OFFICEGUY

יצוא לחשבשבת (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • דוא"ל לעדכון חודשי
  לכתובת הדוא"ל שתוגדר בשדה זה יישלח אחת לחודש ב-5 לחודש קובץ יצוא לחשבשבת המאפשר לטעון את כל נתוני הנהלת החשבונות שהוזנו ב-OfficeGuy ישירות לחשבשבת.<br />קובץ היצוא כולל את כל סוגי המסמכים החשבונאיים שלא עברו תהליך יצוא בעבר.<br />לתשומת הלב, במקרה בשגיאה ביצוא, יישלח לדוא"ל זה פירוט השגיאה.
 • שיטת יצוא נתונים
  מומלץ לבחור בשיטה הגמישה. שיטה זו מכילה שדות נוספים מעבר לשיטות האחרות. ניתן לבחור בשיטה המפורטת או המקוצרת לטובת יבוא תנועות יומן למערכות שאינן תומכות בשיטה הגמישה.
 • מיזוג תנועות זהות
  סימון הגדרה זו תגרום לכך שבמידה ויופיעו במסמך שורות עם אותם מזהי החשבונות בחשבשבת, כל התנועות יועברו כשורה בודדת.

סוגי מסמכים ליצוא - הכנסות

 • חשבוניות מס
 • חשבוניות מס/קבלות
 • קבלות
 • קבלות תרומה
 • חשבונות
 • חשבונות/קבלות

סוגי מסמכים ליצוא - זיכויים

 • חשבוניות זיכוי
 • חשבוניות מס/קבלות זיכוי
 • קבלות זיכוי
 • חשבונות זיכוי
 • חשבונות/קבלות זיכוי
 • זיכוי קבלות תרומה