OFFICEGUY

יצוא לחשבשבת (הגדרות אפליקציה)

כללי

  • דוא"ל לעדכון חודשי
    לכתובת הדוא"ל שתוגדר בשדה זה יישלח אחת לחודש ב-5 לחודש קובץ יצוא לחשבשבת המאפשר לטעון את כל נתוני הנהלת החשבונות שהוזנו ב-OfficeGuy ישירות לחשבשבת.<br />קובץ היצוא כולל את כל סוגי המסמכים החשבונאיים שלא עברו תהליך יצוא בעבר.<br />לתשומת הלב, במקרה בשגיאה ביצוא, יישלח לדוא"ל זה פירוט השגיאה.
  • שיטת יצוא נתונים
    מומלץ לבחור בשיטה הגמישה. שיטה זו מכילה שדות נוספים מעבר לשיטות האחרות. ניתן לבחור בשיטה המפורטת או המקוצרת לטובת יבוא תנועות יומן למערכות שאינן תומכות בשיטה הגמישה.
  • מיזוג תנועות זהות
    סימון הגדרה זו תגרום לכך שבמידה ויופיעו במסמך שורות עם אותם מזהי החשבונות בחשבשבת, כל התנועות יועברו כשורה בודדת.