OFFICEGUY

התאמות בנקים (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • תמיכה בריבוי חשבונות בנק / כרטיסי אשראי
 • רישום הוצאות באופן אוטומטי
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבעת קבלת תנועות בנק חדשות, יבוצע רישום הוצאות באופן אוטומטי.
 • תיאור תנועות קבצי מס"ב
  שדה זה קובץ את שורת התיאור אשר תופיע בבנק בגין קבלת התשלומים במס"ב. ניתן להזין חלק משורת התיאור, על מנת לאתר שורות דומות.
 • הפרש יתרה מקסימלי לאישור התאמה ידנית
  מספר זה מגדיר את הפער הגדול ביותר המותר לסגירת התאמה ידנית בין של תנועות במסך התאמות ידניות.
 • פריט הוצאה ביטול יתרות

העדפות ברירת מחדל

 • קופת מעבר (בנק)
  כאשר מתבצעת התאמה, המערכת מחפשת כסף במערכת שהופקד לבנק. בין אם קבלה על העברה בנקאית, הפקדת שיק או הפקדת מזומן. כל ההפקדות האלה מתבצעות לקופה כלשהי. כאן מוגדרת הקופה בה המערכת תחפש את הכסף.
 • קופה סופית (בנק)
  כאשר מתבצעת התאמה, מבחינה חשבונאית הכסף עובר מקופת המעבר אל קופה הסופית. קופת המעבר היא כסף שציפיתם שיופיע בבנק והקופה הסופית היא כסף שאתם יודעים שנמצא בבנק.
 • קופת מעבר (כרטיס אשראי)
  כאשר מתבצעת התאמה, המערכת מחפשת כסף במערכת שהופקד לבנק. בין אם קבלה על העברה בנקאית, הפקדת שיק או הפקדת מזומן. כל ההפקדות האלה מתבצעות לקופה כלשהי. כאן מוגדרת הקופה בה המערכת תחפש את הכסף.
 • קופה סופית (כרטיס אשראי)
  כאשר מתבצעת התאמה, מבחינה חשבונאית הכסף עובר מקופת המעבר אל קופה הסופית. קופת המעבר היא כסף שציפיתם שיופיע בבנק והקופה הסופית היא כסף שאתם יודעים שנמצא בבנק.
 • פריט הוצאה לרישום הוצאות
 • ספק/ית לרישום הוצאות