OFFICEGUY

הנהלת חשבונות (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • תמיכה בהגדרת קודי מיון ברמת מוטב/מחויב
  סימון תיבה זו, תאפשר הגדרת קודי מיון ספציפיים עבור כל מוטב/מחויב במערכת.

נתוני ברירת מחדל בתנועות יומן

 • לקוח/ה כללי בתנועת יומן הכנסה/קבלה
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר לקוח/ה כללי בעת יצירת תנועת יומן הכנסה/קבלה. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • ספק/ית כללי בתנועת יומן הוצאה/תשלום
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר ספק/ית כללי בעת יצירת תנועת יומן הוצאה/תשלום. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • מוצר/שירות כללי בתנועת יומן הכנסה
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר מוצר/שירות כללי בעת יצירת תנועת יומן הכנסה. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • תשלום כללי בתנועת יומן קבלה/תשלום
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר אמצעי תשלום כללי בעת יצירת תנועת יומן קבלה/תשלום. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.

קודי מיון ברירת מחדל

 • קופות ובנקים
 • לקוחות
 • ספקים
 • מוסדות
 • הכנסות
 • הוצאות
 • רכוש קבוע
 • יתרות פתיחה