OFFICEGUY

סוגי חשבונות איתם עובדת המערכת

סוגי חשבונות איתם עובדת המערכת
סוגי החשבונות איתם עובדת המערכת:
 • לקוח/ה - כרטיסי לקוחות.
 • ספק/ית - כרטיסי ספקים.
 • קופה/בנק - כרטיסי קופות/חשבונות.
 • הכנסה חייבת - כרטיסי הכנסות חייבות. כרטיסים אלה יחושבו לצורכי מע"מ, מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד.
 • הכנסה פטורה - כרטיסי הכנסות פטורות ממע"מ. כרטיסים אלה יחושבו לצורכי מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד.
 • הוצאה - כרטיסי הוצאות. כרטיסי הכנסות חייבות. כרטיסים אלה יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד.
 • מע"מ עסקאות - כרטיס יחיד המשמש עבור דוח מע"מ.
 • מע"מ תשומות - כרטיס יחיד המשמש עבור דוח מע"מ.
 • ניכוי במקור ע"י לקוחות - כרטיס יחיד המשמש עבור דוח מקדמות.
 • ניכוי במקור עבור ספקים - כרטיס יחיד המשמש עבור דוח מקדמות.
 • עודפים - כרטיס להעברות יתרה ועודפים בסוף השנה.