OFFICEGUY

קליטת הוצאות - ללקוח/ה שמשתמש באפליקציית ניהול הוצאות

אנחנו ממליצים ללקוחות להעלות את ההוצאות ב"אפליקציית העברת חומרים", אבל יש לקוחות שמעדיפים לנהל ולהעלות אותן ב"אפליקציית ניהול הוצאות" שלנו.
ההוצאות שמופיעות במנה, נשמרו כמסמך סופי באפליקציית ניהול הוצאות ונשמרו כמסמך סופי.

תזכורת הגדרת הוצאות, ומע"מ

זאת ההזדמנות להזכיר את החשיבות של הגדרת ההוצאות נכונה על ידי הלקוחות שמשתמשים בניהול הוצאות, ולוודא שהם מגדירים הוצאות כוללות ולא כוללות מע"מ. למשל, שכירות עם מע"מ או בלי מע"מ וקבלן משנה עוסק פטור לעומת עוסק מורשה. יש לוודא שביצירת הם מזינים פריטי ההוצאה הם מציינים בשם הפריט אם ההוצאה כוללת מע"מ או לא.
אם הם לא יעשו את זה, הקליטה של התנועות לא תהיה נכונה (כי לא תוכלו לזהות שמדובר בשתי תנועות שונות), ותוכלו לעלות על זה רק בביקורת ההוצאות.

קליטת הוצאות הלקוח/ה למערכת הנה"ח

  1. בוחרים את תיק הלקוח/ה
  2. במסך ניהול תיק, תחת הכותרת "יבוא תנועות", בוחרים ב"יבוא מניהול הוצאות"
  3. במסך "יבוא מניהול הוצאות", בטווח התאריכים יופיעו החודשים לפי ההגדרות בתיק (תוכלו לשנות ולבחור תקופת דיווח אחרת), ובסרגל הפעולות בצד שמאל, בוחרים "תצוגה מקדימה"
  4. המערכת תציג את התנועות הרלוונטיות שעלו לניהול הוצאות באותה תקופה תחת הכותרת: "סיכום תשומות", ותצטרכו לבחור את סוג התנועה כדי לקלוט אותה במערכת.
  5. יש למלא את סוג התנועה בכל התנועות כדי לקלוט בהצלחה את התנועות למנה
  6. אחרי שסימנתם את סוג התנועה, בוחרים בסרגל הפעולות בצד שמאל "טעינה", ותופיע לכם הודעה שהתנועות נקלטו בהצלחה
  7. ברכות! התנועות שלכם נקלטו למערכת בהצלחה ואתם מועברים למסך עבודה על המנה