OFFICEGUY

יומן (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • הצגת תאריכים עבריים
  • הצגת חגים ומועדים
    לתשומת הלב, מקור נתוני החגים והמועדים הינו היומן של גוגל. הנתונים מופיעים באנגלית.
  • הצגת יומנים מ-Google Calendar
    על מנת להציג יומנים המנוהלים ב-Google Calendar, יש לוודא כי היומנים פתוחים באמצעות הרשאה ציבורית. בשדה זה יש להזין את מזהה היומן בגוגל, לדוגמה: iw.jewish#holiday@group.v.calendar.google.com. ניתן להזין מספר מזהים באמצעות הפרדה עם פסיק.
  • שעת תחילת יום עבודה
  • שעת סיום יום עבודה