OFFICEGUY
אפליקציית ניהול שיקים בשילוב עם אפליקציית ניהול הוצאות, מאפשרת הדפסת שיקים לתשלום לספקים.

על מנת לבצע את הדפסת השיקים, יש לבצע מס' פעולות פשוטות:
 1. הגדרה ראשונית
  לפני הדפסת השיק הראשון, יש ללחוץ על "הגדרות > כל האפליקציות > שיקים ומזומנים", ולקבוע את מס' השיק הבא שנמצא במדפסת. זאת על מנת לוודא כי מס' השיק שמופיע במערכת תואם למס' השיק שהודפס.

 2. תיעוד תשלום
  תיעוד התשלום מתבצע מתוך אפליקציית ניהול הוצאות, באמצעות לחיצה על "תיעוד הוצאה > תיעוד תשלום", או באמצעות תיעוד הוצאה ותשלום.
  בעת תיעוד התשלום, יש לוודא כי סומן אמצעי תשלום מסוג שיק.

 3. הדפסת השיק עצמו
  הדפסת השיק מתבצעת מתוך אפליקציית ניהול שיקים, באמצעות לחיצה על השיק, ולאחר מכן, לחיצה על "הדפסת שיק".