OFFICEGUY

אישור עסקה ושמירת מסגרת

מעוניינים לקבל אישור לעסקת אשראי, מבלי לבצע את העסקה באופן מיידי?
ניתן לתפוס מסגרת אשראי באמצעות מערכת OfficeGuy.
לתשומת הלב, תהליך זה דורש אישור לביצוע עסקאות מסוג J5 (אישורי עסקאות) מחברת האשראי. במידה ולא התקבל אישור - בקשת אישור העסקה תכשל.

התהליך מורכב משני שלבים:
  1. קבלת מס' אישור העסקה. על מנת לקבל אישור עסקה, יש לבצע "יצירת עסקה" במסוף האשראי, מסוג "אישור עסקה".
  2. כשתרצו לבצע את החיוב בפועל, יש לבצע "יצירת סליקת אשראי" רגילה, ולהזין בשדה "מס' אישור עסקת אשראי טלפוני", את מס' האישור שהתקבל בשלב הראשון.