OFFICEGUY

התאמות אשראי (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • הפעלת אפשרות התאמות לקבלות
 • הצפנת כרטיסי אשראי

הפקת הפקדות אשראי

 • הפקה אוטומטית
  סימון תיבה זו, יגרום לרישום אוטומטי של מסמכי הפקדות אשראי כחלק מתהליכי התאמות האשראי.
 • קופה לרישום הפקדות אשראי
  קופה לחיוב בעת רישום מסמך ההפקדה

קופות אשראי

 • קופת ישראכרט
  קופה לרישום תנועות ישראכרט
 • קופת מקס/לאומי קארד
  קופה לרישום תנועות מקס/לאומי קארד
 • קופת ויזה כ.א.ל
  קופה לרישום תנועות ויזה כ.א.ל

רישום הוצאות עמלות

 • רישום הוצאות אוטומטי
  סימון תיבה זו, יגרום להפעלת מנגנון רישום ההוצאות האוטומטי, שיופעל כחלק מתהליכי התאמות האשראי.
 • רישום מסמכי טיוטה
  סימון תיבה זו, יגרום להוצאות האוטומטיות להרשם כטיוטות, על מנת לאפשר עריכה לפני ביצוע הרישום לספרים.
 • ספק ישראכרט
  שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות לישראכרט
 • ספק מקס/לאומי קארד
  שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות למקס/לאומי קארד
 • ספק ויזה כ.א.ל
  שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות לויזה כ.א.ל
 • פריט הוצאה
  פריט ההוצאה שירשם במסמכי ההוצאות האוטומטיים
 • מס' בנק
  מס' הבנק שיופיע בפרטי התשלום
 • מס' סניף
  מס' הסניף שיופיע בפרטי התשלום
 • מס' חשבון
  מס' החשבון שיופיע בפרטי התשלום