OFFICEGUY

החזרות חיובים (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • חסימת הוראות קבע לאחר כישלון חיוב
  סימון הגדרה זו, יגרום לכך שלאחר קבלת עדכון על החזרת חיוב באשראי, ייחסמו הוראות הקבע המקושרות ללקוח/ה ויקבלו סטטוס "חסום עקב אי תשלום".
 • הפקת מסמכי זיכוי בעקבות החזרים
  סימון סיבה זו יגרום לכך שבעת קבלת החזר חיוב באשראי, יופק באופן אוטומטי מסמך המזכה את המסמך המקורי (חשבונית/קבלת זיכוי).

התראות

 • דוא"ל ארגון
  הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
 • שליחת התראות לארגון בגין החזרות
 • שליחת התראות לארגון בגין בקשות להצגת שובר