OFFICEGUY

כפתור הוספת שדה

מכירים את כפתורי "הוספת שדה"? אם לא, מוזמנים לקרוא ולהכיר! 
לפני הקריאה מומלץ להתרענן בלוגיקה של המערכת אם אתם לא בקיאים בה עדיין.

הוספת שדה לתצוגה

"הוספת שדה לתצוגה" תגרום לכך שתתווסף עמודה לטבלה אותה ראיתם לפני הלחיצה על "הוספת שדה".
השדות שמופיעים בחלון תחת "הוספת שדה לתצוגה" הינם השדות של התיקייה ושדות המקושרים לתיקייה.
הוספת השדה מתבצעת מתוך כניסה לתיקייה (ולתצוגה) הרלוונטית, ובתוכה תחת "ניהול תצוגות" יש ללחוץ על "הוספת שדה לתצוגה".
באופן דומה, ניתן להוסיף גם שדה חיפוש, על ידי לחיצה על "הוספת שדה לחיפוש".

הוספת שדה לתיקייה

"הוספת שדה לתיקייה" תפתח חלון חדש המאפשר הזנת מספר נתונים:
  1. שם השדה.
  2. סוג הנתונים של השדה.
  3. האם השדה יהיה מסוג "ערכים מרובים".
  4. האם השדה יהיה שדה חובה.
הוספת השדה מתבצעת מתוך כניסה לתיקייה הרלוונטית, או לכל כרטיס בתיקייה, ולאחר מכן לחיצה על "פעולות נוספות > הוספת שדה לתיקייה".
כפתור הוספת שדה לתיקייה הינו גישה מהירה לשימוש נפוץ מתוך הגדרת תיקייה/כרטיס.