OFFICEGUY

ערכי ברירת מחדל

ערכי ברירת מחדל הם חלק מהגדרות השדה, והם מאפשרים למלא בשדה מסוים ערך כלשהו בצורה אוטומטית.
המערכת תומכת במס' סוגים של ערכי ברירת מחדל.

ערך קבוע

ערך קבוע שיופיע בשדה בעת יצירת כרטיס חדש.

דוגמאות לשימוש
 • הכנסת ערך ראשוני ("מתעניין") לשדה "סטטוס" בתיקיית "לידים".
 • בתיקיית "מוצרים", ניתן להזין בשדה "מלאי נוכחי" ערך ברירת מחדל של "0".

שדה מחושב

שדה המאפשר ביצוע מניפוציה על נתוני הכרטיס, ע"י שימוש בפונקציות.

דוגמאות לשימוש
 • בכרטיס המכיל שדה "שעת התחלה" ושדה "שעת סיום", ניתן ליצור שדה חדש שבאמצעות פונקציה של המערכת מחשב ומציג את ההפרש בין השעות.

שדה מקושר

שדה מקושר מאפשר להביא נתון משדה של כרטיס המקושר לכרטיס הנוכחי.

דוגמאות לשימוש
 • תיקיית "סוגי עובדים" המכילה שדה "סוג העובד" ו"שכר שעתי ברירת מחדל".
  תיקיית "עובדים" המכילה שדה "שכר שעתי" ושדה "סוג עובד" (המוגדר ככרטיס "סוגי עובדים")
  במקרה כזה, ניתן יהיה לקשר בין השכר השעתי המוגדר אצל בסוג העובד לבין השכר השעתי של העובד הספציפי.
 • ניהול "מקרא" שמאפשר לנהל שכר עובדים, תשלום לקוחות וכד'.
 • מידע שרלוונטי לסוכן שטח מסוים כמו מחירים ספציפיים.

ערך אוטומטי

ערך אוטומטי שיופיע בשדה בעת יצירת כרטיס חדש.
קיימים מס' ערכים אוטומטיים במערכת, וקיימת אפשרות ליצור "שדות אוטומטיים" נוספים, הנקבעים לפי המשתמש המחובר בארגון.מרבית יכולת הערך האוטומטי הינה יכולת שנתרמה על ידי אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.

איך עושים את זה?
תחת ("הגדרות" > "שדות אוטומטיים") ניתן להגדיר את הערכים של השדות האוטומטיים של המשתמש.
ניתן להוסיף שדות מסוימים לתיקייה בשביל ליצור שדות נוספים.
על מנת לחבר את השדות האוטומטיים לשדה מסוים בכרטיס מסוים, נכנס להגדרת הכרטיס, נוודא שהשדה הרלוונטי מוגדר כסוג זהה לשדה האוטומטי הרלוונטי, ותחת "הגדרות נוספות" של השדה, נבחר ערך ברירת מחדל כשדה אוטומטי, ואת שם השדה האוטומטי הרלוונטי.

דוגמאות לשימוש
 • הוספת שדה "שם משתמש" המכיל את שם המשתמש המחובר בתיקיית "הערות".
 • הוספת שדה "חותמת זמן" המכיל את הזמן הנוכחי בתיקיית "הערות".
 • מילוי כרטיסים בצורה מהירה על פי צרכים ספציפיים של הארגון.
 • הגדרת "סניף" שיקבע ע"פ הסניף שבו נמצא המשתמש.