OFFICEGUY

הגדרות תיקייה/כרטיס

המרכיבים המרכזיים של כל תיקייה הם שם התיקייה והשדות שיימצאו בכל אחד מהכרטיסים של התיקייה.
בנוסף לכך, ניתן למצוא תחת הגדרות תיקייה/כרטיס הגדרות נוספות:
 • הגדרות תיקייה: שם התיקייה, הקטגוריה אליה היא משוייכת ועוד.
 • הגדרות כרטיס: השדות שיופיעו בכל כרטיס, סוגי השדות, תבנית השם שתבנה את שמות הכרטיסים ועוד.
 • הגדרות שדה: האם יש תיאור לשדה, האם הוא חסום לעריכה, האם ניתן להזין בשדה כמה ערכים מאותו הסוג?
 • הגדרות מתקדמות: הגבלה של הזנת נתונים בתיקייה מקושרת, תיקיות יורשות, תיקיות אם ועוד.
ניתן להגיע להגדרות תיקייה/כרטיס כיום בכמה דרכים:
 • כאשר אתם נמצאים בעמוד של תיקייה, או בעמוד של אחד הכרטיסים בתיקייה, לחיצה בפינה העליונה על גלגל השיניים של ההגדרות יאפשר לכם ניווט מהיר להגדרות תיקייה/כרטיס.
 • ניתן להיכנס ל-"מצב עריכה" דרך מסך הבית של אפליקציית "ניהול כללי (CRM)", ומשם להיכנס להגדרות תיקייה/כרטיס הרלוונטיות.

הגדרות נוספות

 • תבנית שם - הגדרה המאפשרת הבדלה פשוטה בין כל כרטיס בתיקייה.
 • תיקייה יורשת - הגדרת המאפשרת יצירת היררכיה בין תיקיות.
 • קטגוריה - הגדרה המאפשרת קיבוץ של מס' תיקיות, תחת כותרת אחת. אפשרות זו מאפשרת עבודה נוחה עם האפליקציה, במידה וקיימות תיקיות רבות.
 • תיאור - מלל המופיע בדף הראשי של התיקייה, ניתן להשתמש בו על מנת להסביר את השימוש בתיקייה.
 • שמור וצור חדש - אפשרות המוסיפה כפתור "+" לכפתור השמירה בעמוד יצירת/עריכת כרטיס בתיקייה. לחיצה עליו תשמור את הכרטיס ותפתח כרטיס חדש להזנה. אפשרות זו מאפשרת למשל יצירת כרטיסים מרובים בצורה רציפה ומהירה.
 • הגדרה זו חוסכת קליקים וטעינת דפים בעת הזנת נתונים רציפה, עבור נתונים שאינם נוחים להזנה באמצעות עריכת תצוגה טבלאית.
 • הגדרות רבות נוספות, המאפשרות הגבלת הזנת/עריכת נתונים.