OFFICEGUY

מזהה כרטיס במערכת

לכל כרטיס במערכת יש "מזהה". בצילום המסך הראשון ניתן לראות את מזהה התיקייה ("123456") ואת מזהה הכרטיס ("987654").
המזהים מופיעים בכל עמוד של המערכת שהינו תיקייה או כרטיס.
אתם יכולים לראות את מזהה הכרטיס בשורת הכתובת בדפדפן (אחרי האות "C"), או את מזהה התיקייה (אחרי האות "F").

כמו כן, ניתן לקבל את המזהים של תיקייה שלמה על ידי יצוא נתונים של התיקייה בפורמט CSV או בפורמט OfficeGuy, כמודגם בצילום המסך השני.