OFFICEGUY

תיקיות, כרטיסים ושדות

המידע באפליקציית ניהול כללי (CRM) שמור באמצעות מנגנון פשוט ביותר, המורכב מתיקיות, שדות ומכרטיסים.
ניתן לערוך את ההגדרות של התיקיות, הכרטיסים והשדות, דרך "מצב עריכה" של אפליקציית ניהול כללי.

שדה

כרטיס

תיקייה

דוגמאות לשימוש בשדות, כרטיסים ותיקיות

לדוגמה, חברה המנהלת צי רכבים, תורכב באופן הבא:
  • תיקיית "רכבים".
  • בתוך תיקיית "רכבים", יופיעו הכרטיסים: "מאזדה 3", "רנו קנגו" ועוד.
  • הכרטיסים הללו מורכבים בעצם משני שדות: שדה "יצרן" ושדה "דגם".