OFFICEGUY

דף מידע ללקוח/ה

דף המידע ללקוח/ה מכיל מידע שונה ללקוח/ה שלכם, מתוך האפליקציות המותקנות אצלכם.
דף המידע מאפשר ללקוחות שלכם לקבל עדכון ומידע מבלי ליצור איתכם קשר, בזמנם הפנוי מבלי להטריח אתכם.

ניתן להגיע לעריכת ההגדרות של דף זה דרך הגדרות > דף מידע ללקוח/ה.
בנוסף לבחירה באם להציג או להסתיר כל אחד ממרכיבי דף המידע, ניתן גם לבחור בעבור כמה חודשים יוצגו הנתונים. בברירת המחדל תוצג כל היסטוריית הנתונים ללקוח/ה.

מרכיבי דף המידע

  • אפשרות לעדכון אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה (פתוחה בברירת המחדל).
  • אפשרות לביטול הוראת קבע ע"י הלקוח/ה (מופיעה רק אם מותקנת אפליקציית הוראות קבע, האפשרות חסומה בברירת המחדל).
  • סוגי מסמכים להצגה בנוסף למסמכים חשבונאיים (הזמנות, דרישות תשלום/חשבונות עסקה, הסוגים לא מוצגים בברירת המחדל).
  • האם להציג את היסטוריית החיובים של הלקוח/ה (לא מוצגת בברירת המחדל).
  • האם להציג את הוראות הקבע הפעילות של הלקוח/ה (מוצגים בברירת המחדל).
  • האם להציג את הוראות הקבע שהסתיימו עבור הלקוח/ה (לא מוצגים בברירת המחדל).