OFFICEGUY

ניהול פניות (הגדרות אפליקציה)

כללי

  • שליחת התראות לארגון
  • שיוך עובד/ת אוטומטית לפי תגובה ראשונה
    סימון תיבה זו יגרום לחיבור בין הפנייה לבין העובד/ת שהגיב/ה לה בעת תגובה על פנייה אלא אם הפנייה כבר משוייכת לעובד/ת אחר/ת.
  • שיוך עובד/ת אוטומטית לפי לקוח/ה
    סימון תיבה זו יגרום לחיבור פנייה חדשה לעובד/ת. החיבור יתבצע על פי השיוך שמופיע בפנייה החדשה ביותר של הלקוח/ה.
  • שיוך לקוח/ה אוטומטית לפי כתובת הדוא"ל
  • שיוך לקוח/ה אוטומטית לפי פניות קודמות