OFFICEGUY

לוחות בקרה (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • לוח בקרה לדף הבית
  • לוחות שונים למכשירים ניידים (בטא)
    פתיחת האפשרות תוסיף לכל לוח בקרה גרסה למכשיר נייד הנפרדת לגמרי מהגרסה למסכים רחבים. אפשרות זו נמצאת כרגע בשלב ניסויי בלבד.
  • לוחות שונים למשתמשים שונים
    פתיחת האפשרות תוסיף יכולת שבכניסה ללוח בקרה מסוים, כל משתמש יראה משהו אחר. אפשרות זו מאפשרת ליצור קישור אחד שבו כל משתמש בארגון מקבל את המסך שמתאים לו.