OFFICEGUY

חיוב מס"ב (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • יצירת מסמכי טיוטה בחיובים
  אם מסומן, כל חיוב שיתבצע יפיק מסמכי טיוטה בלבד. לא ניתן לשלוח ללקוח/ה מסמכי טיוטה.
 • שם מוסד כפי שהוגדר במס"ב
 • מספר מוסד במס"ב
  קוד מוסד/נושא. המספר המזהה שלכם במס"ב. מספר בן 8 ספרות.
 • מספר תוכנה משדרת במס"ב
  מספר מזהה של התוכנה דרכה אתם עובדים, זה אנחנו. (מוסד שולח - לשכת השירות המשדרת).
 • בדיקת תקינות פרטי חשבונות בנק
  סימון תיבה זו, תגרום לכך שבעת שמירת אמצעי תשלום מסוג הרשאה לחיוב חשבון (מס"ב), פרטי החשבונות יעברו בדיקת תקינות. ניתן לבטל בדיקה זו במידה וקיים חשבון אשר אינו עובר את בדיקת התקינות, אך קיבלתם עבורו טופס הרשאה לחיוב חשבון מבנק הלקוח/ה.
 • בדיקת תקינות סניפי חשבונות בנק
  סימון תיבה זו, תגרום לכך שבעת שמירת אמצעי תשלום מסוג הרשאה לחיוב חשבון (מס"ב), פרטי החשבונות יעברו בדיקת תקינות מול מאגר סניפי הבנקים של בנק ישראל. ניתן לבטל בדיקה זו במידה וקיים חשבון אשר אינו עובר את בדיקת התקינות, אך קיבלתם עבורו טופס הרשאה לחיוב חשבון מבנק הלקוח/ה.
 • קופת מעבר
  לקופה זו ירשמו התקבולים בגין חיובי מס"ב
 • קופת הבנק
  לקופה זו תועבר יתרת התקבולים בגין חיובי מס"ב, בעת יצירת מסמך הפקדת מס"ב
 • הפקדת תנועות מס"ב אוטומטית
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שתנועות מס"ב יעברו מקופת מס"ב לקופת המעבר של הבנק באופן אוטומטי, ב-1 לכל חודש. ההפקדה האוטומטית מקלה על תהליך התאמות הבנקים למי שעושה אותו, ולא משמעותית למי שלא מבצע התאמות בנקים.

העדפות ברירת מחדל

 • מסמך להפקה בחיוב מס"ב ידני
  ניתן לשנות את המסמך שיופק בעת יצירת חיוב באפליקציית חיוב מס"ב. לתשומת הלב, הגדרה זו לא משפיעה על חיובים לא ידניים (דרך אפליקציית חנות וירטואלית או אפליקציית הוראות קבע).
 • לקוח/ה ברירת מחדל לחיובים
 • מוצר/שירות חיוב ברירת מחדל
 • ברירת מחדל לשמירת אמצעי תשלום

התראות

 • דוא"ל ארגון
  הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
 • התראה לארגון לאחר שידור קובץ למס"ב
 • התראה לארגון לאחר עדכון אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה
 • התראה לארגון בגין חיובי מס"ב שלא שודרו