OFFICEGUY

חיוב מס"ב (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • הפקת מסמכים כטיוטות אחרי חיוב
  הפקה אוטומטית של מסמכים אחרי חיוב. כדי לשלוח מסמך ללקוח/ה, יש לאשר אותו כמסמך סופי.
 • מספר מוסד במס"ב
  קוד מוסד/נושא. המספר המזהה שלכם במס"ב. מספר בן 8 ספרות.
 • מספר תוכנה משדרת במס"ב
  מספר מזהה של התוכנה דרכה אתם עובדים, זה אנחנו. (מוסד שולח - לשכת השירות המשדרת).
 • בדיקת תקינות פרטי חשבונות בנק
  סימון תיבה זו, תגרום לכך שבעת שמירת אמצעי תשלום מסוג הרשאה לחיוב חשבון (מס"ב), פרטי החשבונות יעברו בדיקת תקינות. ניתן לבטל בדיקה זו במידה וקיים חשבון אשר אינו עובר את בדיקת התקינות, אך קיבלתם עבורו טופס הרשאה לחיוב חשבון מבנק הלקוח/ה.
 • בדיקת תקינות סניפי חשבונות בנק
  סימון תיבה זו, תגרום לכך שבעת שמירת אמצעי תשלום מסוג הרשאה לחיוב חשבון (מס"ב), פרטי החשבונות יעברו בדיקת תקינות מול מאגר סניפי הבנקים של בנק ישראל. ניתן לבטל בדיקה זו במידה וקיים חשבון אשר אינו עובר את בדיקת התקינות, אך קיבלתם עבורו טופס הרשאה לחיוב חשבון מבנק הלקוח/ה.

העדפות ברירת מחדל

 • מסמך להפקה בחיוב מס"ב ידני
  ניתן לשנות את המסמך שיופק בעת יצירת חיוב באפליקציית חיוב מס"ב. לתשומת הלב, הגדרה זו לא משפיעה על חיובים לא ידניים (דרך אפליקציית חנות וירטואלית או אפליקציית הוראות קבע).
 • לקוח/ה לחיוב בברירת המחדל
 • מוצר/שירות לחיוב בברירת המחדל
 • שמירה אוטומטית של פרטי אשראי בחיוב

עדכונים והתראות

 • כתובת מייל לעדכוני חיובים
  הכתובת שאליה נשלח עדכונים על החיובים שבוצעו
 • התראה לארגון לאחר שידור קובץ למס"ב
 • עדכון אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה
 • התראה לארגון בגין חיובי מס"ב שלא שודרו