OFFICEGUY

החזרות מס"ב (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • חסימת הוראות קבע לאחר כישלון חיוב
  סימון הגדרה זו, יגרום לכך שלאחר קבלת עדכון על כישלון בחיוב מס"ב, ייחסמו הוראות הקבע המקושרות ללקוח/ה ויקבלו סטטוס "חסום עקב אי תשלום".
 • הפקת מסמכי זיכוי בעקבות החזרים
  סימון סיבה זו יגרום לכך שבעת קבלת החזר מס"ב, יופק באופן אוטומטי מסמך המזכה את המסמך המקורי (חשבונית/קבלת זיכוי).

התראות

 • כתובת מייל לעדכוני חיובים
  הכתובת שאליה נשלח עדכונים על החיובים שבוצעו
 • שליחת התראות ללקוחות
  שליחת דוא"ל ללקוח/ה במידה ונכשל החיוב שלו במס"ב
 • שליחת התראות לארגון
  שליחת דוא"ל לארגון במידה ונכשל חיוב של לקוח/ה