OFFICEGUY

הרשאות מס"ב (הגדרות אפליקציה)

פעולות אוטומטיות בעת עדכון ממס"ב

 • אישור אוטומטי של אמצעי תשלום
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שאמצעי התשלום יתעדכן אוטומטית כאמצעי תשלום פעיל בכרטיס הלקוח/ה, אם הגיע עדכון על הרשאה חדשה והמערכת הצליחה לחבר את ההרשאה ללקוח/ה (על פי מספר ת"ז/ח"פ או על פי פרטי חשבון בנק).<br />במקרה ויש ללקוח/ה אמצעי תשלום פעיל, לא יתבצע עדכון אוטומטי.
 • הסרה אוטומטית של אמצעי תשלום
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שאמצעי התשלום יוסר אוטומטית מכרטיס הלקוח/ה, אם הגיעה דחייה או הגיע ביטול הרשאה והמערכת הצליחה לחבר את העדכון ללקוח/ה (על פי מספר ת"ז/ח"פ או על פי פרטי חשבון בנק).

עמלות

 • גביית עמלה באופן אוטומטי בגין הקמות של הרשאות מס"ב
  סימון תיבה זו, תגרום לכך שבעת הקמה של הרשאת מס"ב ושיוכה ללקוח/ה, יבוצע באופן אוטומטי חויב בגין עמלת הקמת ההרשאה. סכום העמלה יילקח מתוך כרטיס מוצר/השירות של עמלת ההקמה.
 • מוצר/שירות עבור עמלת ההקמה

התראות

 • כתובת מייל לעדכוני חיובים
  הכתובת שאליה נשלח עדכונים על החיובים שבוצעו
 • שליחת התראות לארגון
  ההתראה תשלח בעת קבלת עדכון בגין הקמה/שינוי/ביטול הרשאת מס"ב
 • שליחת אישורי קבלת הרשאה ללקוחות
  ההתראה תשלח בעת אישור הקמת ההרשאה במערכת