OFFICEGUY

הפצת מסרים (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • אשלח גם הודעות פרסומיות
  הוספה אוטומטית של המילה "פרסומת" בכותרת כל מייל שנשלח מהמערכת.<br />חוק הספאם מחייב להוסיף את המילה בכל מייל שאתם שולחים.
 • הסתרת הכתובת שלי מהנמענים
  הסתרת כתובת הארגון בחתימת המייל.<br />חוק הספאם, מחייב להציג את כתובת הארגון בכל מייל שאתם שולחים.
 • הסתרת הטלפון שלי מהנמענים
  הסתרת טלפון הארגון בחתימת המייל.<br />חוק הספאם מחייב להוסיף פרטי יצירת קשר בכל מייל שאתם שולחים.
 • חיוב אימות כתובת לפני הסרה
  סימון תיבה זו יגרום לכך שתהיה חובה להזין את כתובת הדוא"ל אליה שלחתם מסר על מנת לבצע הסרה מרשימת תפוצה (Unsubscribe). אפשרות זו נועדה לצמצם הסרות שגויות במקרה של העברה (Forward) של מסר בין נמענים.
 • שליחת העתק לארגון
  כל מסר שיישלח מהאפליקציה ישלח גם עותק לכתובת הדוא"ל של הארגון
 • הוספת קישור לפתיחת המסר בדפדפן
  הגדרה זו מאפשרת להוסיף בכל מסר כפתור המאפשר לפתוח את המסר בדפדפן, עבור תמיכה טובה יותר בתוכנות דוא"ל שאינן מציגות את הדוא"ל באופן מושלם.

העדפות ברירת מחדל

 • תבנית ברירת מחדל
  תבנית זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסר חדש
 • רשימת ברירת מחדל
  רשימת תפוצה זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסר חדש