OFFICEGUY

מסך תיוק הוצאות

אפליקציית ניהול הוצאות מציעה לכם לחסוך זמן רב וטעויות רבות בתהליך הזנת ההוצאות שלכם למערכת.
חלק מתהליך הזנת ההוצאות המומלץ במערכת, הוא מסך "תיוק הוצאות" (לכניסה למסך בחשבונך).

מסך תיוק הוצאות הינו מסך המאפשר לכם לאשר או לעדכן סיווג הוצאה, וזאת לאחר שהתקבל במערכת קובץ תמונה או PDF שהעלתם בדרך כלשהי ואחרי שבוצע ברקע תהליך אוטומטי של סריקה אופטית וסיווג ראשוני של הנתונים בקובץ.

בכניסה למסך מוצגות כל הוצאות הטיוטה (אלא אם הן נדחו ע"י מנהל/ת חשבונות).

יכולות מסך תיוק הוצאות

  • הזנת כל הפרטים הנדרשים להנה"ח במסך Side by side המאפשר לראות את המסמך בעת הקלדת הפרטים שלו.
  • בראש המסך, תוכלו לראות את כמות המסמכים לתיוק.
  • לאחר תיוק הוצאה, היא מתקפלת והמסך נגלל אוטומטית להוצאה הבאה לתיוק.
  • המסך יודע לזהות את תאריך המסמך, סכום המסמך ומספר חשבונית ההוצאה מתוך המסמך באמצעות סריקה אופטית. במקרה של התלבטות בין כמה אפשרויות, המערכת תבחר את האפשרות הסבירה, ותאפשר לכם לבחור אפשרות אחרת בלחיצת כפתור, ללא הקלדה.
  • יכולות טכנולוגיות מורכבות יודעות גם לזהות במקרים רבים את הספק/ית ואת פריט ההוצאה.
  • ניהול תקופת דיווח בהתאם להוראות רשות המסים (לקריאה נוספת על תקופות דיווח והמשמעות במסך תיוק הוצאות)
  • שמירה כטיוטה בלבד (ללא סגירה לספרים) או מעבר למצב עריכה מלא.
  • החזרת הוצאות ללקוח/ה או דחייתן. סימון הוצאה כהוצאה שלא הוכרה מסיבות שונות, והעברתה לטיפול הלקוח/ה. יכולת זו משמשת בעיקר מנהלי חשבונות.
  • סימון נגיש של אחוזי ההכרה למע"מ ולמס הכנסה בעת בחירת פריט ההוצאה.
  • התראה וחסימה של הוצאות כפולות.