OFFICEGUY

דוח פערים באחוזי הכרה

דוח פערים באחוזי הכרה מאפשר לכם לשים לב לפערים באחוזי ההכרה למע"מ ולמס הכנסה של פריטי ההוצאה.
בדרך כלל מגיעים לדוח זה, אחרי עדכון פריט הוצאה ספציפי או אחרי עדכון אינדקס של פריטי ההוצאות בכללותם.

לפעמים במצב שבו מתעדכנים אחוזי ההכרה של פריט מסוים, יש גם רצון לעדכן רטרואקטיבית את אחוזי ההכרה.
במקרה זה, יש להיכנס אל מסך ביקורת הוצאות, לאתר את הפריט הרלוונטי ולעדכן את אחוזי ההכרה שלו.
במקרה וההוצאה הרלוונטית כבר הועברה למנהל/ת החשבונות שלכם ו/או דווחה לרשויות, אין טעם בעדכון אחוזי ההכרה.
ויש להיוועץ במנהל/ת חשבונות על מנת להחליט איך לפעול מנקודה זו.