OFFICEGUY

ניהול הוצאות (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • הוספת פרטים בסיום העלאת הוצאה
  אפשרות להזנת פרטי הוצאה בסיום העלאת הקובץ כמו טקסט חופשי, סכום ההוצאה, פריט ההוצאה ועוד.
 • הוספת תאריך תשלום להוצאה
  הוספת שדה "תאריך תשלום להוצאה בפועל", שרלוונטי לתהליכים שכוללים התאמות בנקים.
 • חובת צירוף קובץ בבקשת תשלום מספק/ית
  כאשר ספק/ית ימלא טופס בקשת תשלום, המערכת תדרוש צירוף קובץ של דרישת תשלום. ללא סימון הגדרה זו, ניתן יהיה לשלוח בקשה ללא צירוף קובץ.
 • מספרי קוד מוסד לקובץ תשלום
  קוד מוסד/נושא, הוא מספר מזהה בן 8 ספרות עבור ביצוע תשלום דרך המערכת הבנקאית בקובץ תשלום. כדי לבצע תשלומים ממספר חשבונות בנק ולהזדהות עם קודי מוסד שונים, תוכלו להזין אותם כאן, ולהפריד ביניהם עם פסיקים (אם אתם טוענים את הקובץ ישר לבנק, לא צריך למלא קוד מוסד).

העלאת הוצאות במייל

 • שליחת מייל אישור בסיום ההעלאה
  בכל העלאת הוצאה למערכת במייל, נשלח לכם מייל אישור, שההוצאה נקלטה (כטיוטה) במערכת והיא מחכה לתיוק (שמירה סופית).
 • כתובת המייל אליה שולחים הוצאות
  את ההוצאות שתרצו להעלות למערכת במייל יש לשלוח כקבצים מצורפים, כשכל קובץ יישמר כטיוטה.
 • כתובת המייל ממנה שולחים הוצאות

ברירות מחדל בניהול הוצאות

 • בחירת ספק/ית כללי
  בחירה אוטומטית של "ספק/ית כללי" בשלב תיוק טיוטת הוצאה. מאפשרת לחסוך זמן בבחירת הספק, ורלוונטית רק לארגונים שמנהלים הנה"ח חד צידית.
 • בחירת אמצעי תשלום כללי
  בחירת אוטומטית של "אמצעי תשלום כללי" בשלב תיוק טיוטת הוצאה. מאפשרת לחסוך זמן בבחירת אמצעי התשלום, ורלוונטית רק לארגונים שמנהלים הנה"ח חד צידית.
 • בחירת פריט ההוצאה
 • בחירת ספק/ית
 • בחירת אמצעי תשלום