OFFICEGUY

איך ניתן ליצור גיבוי למסמכים שהופקו במערכת?

שמירת מסמך כקובץ PDF: סימון מסמכים בעמוד אפליקציית ניהול חשבונות ולחיצה על "שמירה כ-PDF" בסרגל פעולות. ניתן לבחור האם לשמור מסמך בודד, מסמכים נבחרים או את כל המסמכים.

גיבוי מסמכים תקופתי: הפקת דו"ח הורדת מסמכים לתקופה נבחרת וקבלת קובץ המכיל את כל המסמכים שהופקו בתקופה הרלוונטית לתיבת המייל.

עדכון מסמכים חודשי למייל הארגון: קבלת כל המסמכים שהופקו בחודש בכל 5 לחודש העוקב. יש להזין כתובת מייל לקבלת עדכון מסמכים חודשי תחת "הגדרות > הגדרות נפוצות" או בעמוד הגדרות ניהול חשבונות. בעמוד זה ניתן אף להגדיר כי בנוסף לשליחת המסמך ללקוח יישלח העתק מהמסמך אל תיבת המייל של הארגון.

יצוא נתונים במבנה אחיד: גיבוי נתונים לתקופה נבחרת על ידי יצוא קובץ במבנה אחיד ושמירתו במחשב. את קובץ הנתונים ניתן להעביר אל רואה החשבון, אל מערכת הנהלת חשבונות מקבילה או לשמור אותו לצרכי גיבוי הנתונים.

בנוסף מציעה אפליקציית גיבוי נתונים אפשרויות גיבוי גמישות לרבות גיבוי אוטומטי מתוזמן, גיבוי של תיקייה ספציפית וגיבוי נתונים חלקי או מלא. התקנת האפליקציה הינה ללא עלות.