OFFICEGUY

איזה סוגי מסמכים ניתן להפיק באפליקציית ניהול חשבונות?

אפליקציית ניהול חשבונות של OfficeGuy מאפשרת להפיק את כל סוגי המסמכים החשבונאיים המוכרים על ידי רשות המיסים לצרכי הנהלת חשבונות. בנוסף ניתן להפיק בעזרת האפליקציה מסמכים שאינם חשבונאיים (כדוגמת דרישת תשלום או הצעת מחיר) המקלים על ההתנהלות העסקית שבין לקוח לספק ובין ארגונים עסקיים.

חשוב לדעת כי סוגי המסמכים אותם תוכלו להפיק בחשבון שלכם מותאמים אוטומטית על ידי המערכת לסוג העוסק המוגדר בחשבון. כך לדוגמא עוסק פטור (ממע"מ) אינו רשאי להפיק חשבונית מס אלא רק מסמכים בהם לא נכלל רכיב המע"מ ואילו חברה בע"מ אינה יכולה להפיק קבלות תרומה אותן יכולים להפיק רק ארגונים המסווגים כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ).

את רשימת המסמכים אותם יכול הארגון שלכם להפיק ניתן לראות ולערוך (לצרף או לגרוע מסמך מסוים) בשתי דרכים:
  1. בעמוד הגדרות אפליקציית ניהול חשבונות תחת "סוגי המסמכים הנתמכים".
  2. בעמוד אפליקציית ניהול חשבונות על ידי לחיצה על "פירוט מסמכים לפי סוג" בסרגל פעולות ובחירה ב"הוספת תמיכה בסוגי מסמכים נוספים"

המסמכים שניתן להפיק באפליקציה בהתאם לסוג העוסק המוגדר בחשבון

כל סוגי העוסקים

עוסק פטור

שותפות/ עוסק מורשה / חברה בע"מ

עמותה / חברה לתועלת הציבור (חל"צ)


להסבר מפורט על ההבדל בין סוגי המסמכים השונים לחצו כאן