OFFICEGUY

איך אפשר לייבא מסמכים למערכת?

ניתן לייבא מסמכים קיימים למערכת באמצעות הפקת קובץ במבנה אחיד בתוך מערכת הנהלת חשבונות מקבילה וטעינתו אל OfficeGuy. שיטת ייבוא זו אינה מאפשרת עריכה של המסמכים והם מיובאים אל המערכת על סמך הנתונים המופיעים בקובץ. שיטת יבוא זו מאפשרת מעבר פשוט ומהיר ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה והתחלת עבודה מהירה ב-OfficeGuy. 

בנוסף ניתן ליצור, באופן ידני, מסמכים בתוך קובץ אקסל המותאם לתבנית הייבוא של OfficeGuy ולייבא את הקובץ למערכת. בדרך זו ניתן להפיק מסמכים חדשים בחשבון אולם חשוב להקפיד על הזנה נכונה של הנתונים בקובץ על מנת להימנע מטעויות חשבונאיות ומהפקת מסמכים שגויים.