OFFICEGUY

איך מפיקים העתק או מקור למסמך קיים?

מערכת OfficeGuy מאפשרת הפקת מסמכים חשבונאיים כמקור - רק פעם אחת.
במידה וכבר הפקתם מקור, וברצונכם להפיק מחדש את המסמך להדפסה (או לשליחה בדואר אלקטרוני כקובץ PDF מצורף), ניתן להפיק העתק נאמן למקור.
העתק נאמן למקור, הינו העתק מורשה, אשר ניתן לשימוש אצל הלקוחות אשר מקבלים מכם את החשבונית או הקבלה.
על מנת להפיק העתק מסמך יש לאתר את המסמך הרלוונטי (דרך "ניהול חשבונות > חיפוש כרטיסים בתיקייה"), ללחוץ על המסמך ולאחר מכן ללחוץ על "שמירה כ-PDF", תחת סרגל הפעולות.