OFFICEGUY

איך מייבאים נתונים במערכת לקופות המתאימות?

כאשר מזינים בצד של ניהול חשבונות וניהול הוצאות קבלות/תשלומים (תקבולים/תשלומים), ניתן לייבא אותם אל הנהלת חשבונות לקופות המתאימות.
איך?
  1. ראשית, צריך לוודא שההגדרה של ייבוא תקבולים פתוחה בתיק. לקריאה איך
  2. יש לוודא שמוגדרים מפתחות החשבונות הנכונים באינדקס תחת העברת חומרים להנה"ח. ניתן למיין ולהציג קופות בלבד לשם הנוחות.
  3. במסך הייבוא (הכנסות / הוצאות), יש לוודא שמוגדר כי הקופות יקבלו את מפתח החשבון שלהן מהכרטיס בלבד, כדי לוודא שלא פספסתם כלום.