OFFICEGUY

איך ניתן ליצור התאמה בין סכום הסליקות שבוצעו במערכת לסכום שהופקד לחשבון הבנק?

סליקת אשראי באמצעות מערכת סליקה דיגיטלית מאפשרת לבצע חיובי אשראי באופן פשוט ונוח לתפעול אולם עלולה ליצור אי התאמה בין סכום הסליקות שבוצעו במערכת לסכום שהופקד על ידי חברת האשראי לחשבון הבנק. המשמעות היא שלעתים, על אף שסליקת האשראי בוצעה בהצלחה במערכת, לא יועברו הכספים בגינה מחברת האשראי לחשבון הבנק.

חשוב לדעת כי לאחר ביצוע סליקת אשראי (ושידורה אל חברת האשראי ושב"א) עובר הטיפול באישור העסקה והפקדת הכספים בגינה לחשבון הבנק אל חברת האשראי. במקרים מסוימים, תדרוש חברת האשראי לבצע בירור מול בית העסק לגבי העסקה טרם אישורה והעברת הכספים לחשבון הבנק. למקרים אלו סיבות שונות: 
  • הכחשת ביצוע העסקה על ידי הלקוח/ה 
  • ביצוע עסקה במסמך חסר (חיוב אשראי ללא גיהוץ הכרטיס במכשיר סליקה)
  • בקשה להצגת שובר
  • ביטול כרטיס האשראי 
  • סיבות נוספות הקשורות אל חברת האשראי
ארגונים רבים מתקשים לטפל בחיובי אשראי המחייבים בירור בשל העדר מידע מהימן בזמן אמת וחוסר התאמה בין הנתונים המוצגים במערכת לסטטוס החיוב המופיע אצל חברת האשראי. העדר טיפול בזמן עשוי לגרום לביטול החיוב על ידי חברת האשראי ולאובדן כספים לארגון. 

OfficeGuy מציעה פתרונות דיגיטליים חכמים לבעיה זו על ידי יצירת סנכרון בין נתוני הסליקה במערכת לנתונים בחברות האשראי (באמצעות מתן הרשאה מצד הארגון) אשר מצמצם למינימום את חוסר הוודאות לגבי אישור עסקאות אשראי על ידי חברת האשראי ומסייע לטפל בזמן בפערים בין סכומי הסליקה לסכום המופקד בבנק ובביטולי עסקאות אשראי.
 
אפליקציית החזרות חיובים מאפשרת לקבל עדכונים אוטומטיים על בקשות להצגת שובר והתראות על סליקות אשראי שחברת האשראי ביטלה או עומדת לבטל ולא תעביר כספים עבורן. שימוש באפליקציה מאפשר לטפל במקרים אלו ביעילות ובמהירות תוך קבלת מידע מדויק ומאומת המסייע בהתנהלות מול חברת האשראי.


אפליקציית התאמות אשראי מאפשרת לארגון לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי חיובי האשראי בכל רגע נתון על ידי יצירת חיבור בין נתוני הסליקה ב-OfficeGuy לנתונים המופיעים בחברות האשראי והצלבה ביניהם. במידה ומתגלה חיוב אשר אינו מאושר על ידי חברת האשראי מסיבה כלשהי יופיע המידע הרלוונטי באפליקציה. בנוסף מציגה האפליקציה פירוט של עמלות הסליקה הנגבות על ידי חברת האשראי, פערי התאמות, אישורי יתרות ועוד.

שימוש באפליקציית התאמות אשראי מבטיח כי עבור כל סליקת אשראי במערכת יופק מסמך מתאים, יתקבל אישור מצד חברת האשראי על העברת הכספים לחשבון הבנק וכי העמלות הנגבות על ידן לא יחרגו מתנאי ההתקשרות עימן.

למידע נוסף על אפליקציית התאמות אשראי »