OFFICEGUY

האם אפשר לאחד כרטיסים כפולים?

ניתן לחבר / למזג כרטיסים בכל תיקייה באמצעות יכולת "מיזוג כרטיסים".

בשביל להגיע למסך מיזוג כרטיסים יש צורך להיכנס להגדרות תיקייה/כרטיס, ומשם ל-"מיזוג כרטיסים".
המיזוג מתבצע באמצעות השוואה בין הכרטיסים על בסיס שדה מסוים, אותו בוחרים במסך המיזוג.

ניתן להשתמש בשיטה זו לטובת איחוד לקוחות כפולים, מוצרים/שירותים כפולים, או לכל תיקייה שהיא במערכת ה-CRM.
לדוגמה, עבור מיזוג לקוחות/ספקים כפולים, יש להיכנס ל"ניהול לקוחות > פעולות נוספות (תחת סרגל הפעולות) > הגדרות תיקייה/כרטיס > מיזוג כרטיסים"