OFFICEGUY

טיפול בכישלון חיוב מס"ב

במידה וקיבלתם התראה על כישלון חיוב, יש לבצע טיפול ידני בחיוב שנכשל.
קיים סט של פעולות אשר ניתנות לביצוע, בהתאם לשיטות העבודה ואופן הגבייה המתאימים לארגון שלכם.

  1. במידה והופק מסמך כחלק מחיוב מס"ב - זיכוי המסמך המקורי שהופק.
    באופן אוטומטי, האפליקציה מפיקה מסמכי זיכוי בגין כל החזר שהתקבל.
  2. תיקון הבעיה שגרמה לכישלון (עדכון אמצעי התשלום או הקמה מחדש של הוראת הקבע בבנק).
  3. ביצוע גבייה חוזרת בגין החיוב שנכשל.
  4. ביצוע גבייה נוספת של עמלת ההחזר.