OFFICEGUY

האם ניתן לערוך את פריטי ההוצאות שמגיעים עם המערכת?

כן. בברירת המחדל עריכת פריטי ההוצאות חסומה, על מנת לצמצום טעויות מיותרות.
על מנת לפתוח את אפשרות עריכת פריטי ההוצאות,
יש להיכנס אל "ניהול הוצאות > פריטי הוצאות > פעולות נוספות > הגדרות תיקייה/כרטיס" 
במסך "הגדרות התיקייה/כרטיס", יש ללחוץ על "עריכה > הגבלות מיוחדות", ובפנים לבטל את הסימון של "חסום לעריכת כרטיסים".

לתשומת הלב, יכולת עריכת הגדרות תיקייה/כרטיס דורשת התקנה של אפליקציית ניהול כללי (CRM) בחינם. ניתן להתקין אותה דרך דף האפליקציה.