OFFICEGUY

איך ניתן לבחור את סוג המסמך שיונפק בצורה אוטומטית?

המערכת מאפשרת יצירת מסמכים בדרכים מגוונות:
יצירת מסמך בצורה ידנית מתבצעת לאחר בחירת סוג המסמך להנפקה כמובן.
כל הדרכים האוטומטיות ניתנות להגדרה בשני אופנים:
  • הגדרת ברירת מחדל בהגדרות האפליקציה הרלוונטית.
  • שינוי ברירת המחדל בעת ביצוע הפעולה (פרט לחנות הוירטואלית).
כלומר, 
ניתן להגדיר את מסמך ברירת המחדל שיתבצע בעת חיוב אשראי ידני, בהגדרות אפליקציית סליקת אשראי.
בעת ביצוע חיוב ידני בסליקת אשראי, ניתן לשנות את סוג המסמך שיונפק עבור אותו חיוב ידני בלבד.
כנ"ל בחיוב הוראת קבע. בהגדרות אפליקציית הוראות קבע ניתן להגדיר את סוג המסמך שיופק בברירת המחדל בעת יצירת הוראת קבע. בעת יצירת הוראת הקבע, ניתן לשנות את סוג המסמך שיונפק עבור אותה הוראת הקבע בלבד.
בחנות הוירטואלית זה שונה מעט. גם כאן ניתן להגדיר בהגדרות האפליקציה את סוג המסמך שיונפק בברירת המחדל. אבל בגלל שלא אתם אלה שמבצעים את החיוב, לא ניתן לשנות את סוג המסמך בעת התשלום על ידי המשתמש שלכם.