OFFICEGUY

התבלבלתי כבר.. מסמכים? סליקות? חיובים מחזוריים?

קודם כל, בואו נעשה סדר במושגים:
מסמכים - דוגמאות למסמכים הן חשבונית, קבלה, דרישת תשלום, תיעוד הוצאה וכדומה. פירוט מלא נמצא כאן.
חיובים חד פעמיים - החיובים מתחלקים לשני סוגים: (1) סליקות אשראי ו-(2) חיובי מס"ב (פקודות חיוב באמצעות הרשאה לחיוב חשבון).
חיובים מחזוריים - חלק מאפליציית בילינג. חיוב מחזורי הוא סט ההוראות של המערכת לחיוב לקוח/ה.  

חיוב מחזורי תמיד מייצר מסמך ומייצר גם חיוב חד פעמי, אלא אם הוא רק מייצר דרישת תשלום.
חיוב חד פעמי גם כן תמיד מייצר מסמך.
לגבי המילה "תמיד" בשני המשפטים האחרונים - אלא אם הוגדר אחרת בצורה מפורשת בהגדרות המערכת, רלוונטי למקרים מאוד נדירים.