OFFICEGUY

התבלבלתי כבר.. מסמכים? סליקות? הוראות קבע?

קודם כל, בואו נעשה סדר במושגים:
מסמכים - דוגמאות למסמכים הן חשבונית, קבלה, דרישת תשלום, תיעוד הוצאה וכדומה. פירוט מלא נמצא כאן.
חיובים חד פעמיים - החיובים מתחלקים לשני סוגים: (1) סליקות אשראי ו-(2) חיובי מס"ב (פקודות חיוב באמצעות הרשאה לחיוב חשבון).
הוראות קבע. הוראת קבע היא סט ההוראות של המערכת לחיוב לקוח/ה.

הוראת קבע תמיד מייצרת מסמך ומייצרת גם חיוב חד פעמי, אלא אם כן הוראת הקבע מוגדרת על "הפקת מסמך בלבד".
חיוב חד פעמי גם הוא תמיד מייצר מסמך.
לגבי המילה "תמיד" בשני המשפטים האחרונים - אלא אם הוגדר אחרת בצורה מפורשת בהגדרות המערכת, רלוונטי למקרים מאוד נדירים.