OFFICEGUY

התאהבתי. אני רוצה לעבור אליכם, מה אני עושה עם כל המסמכים שהוצאתי עד עכשיו?

בקצרה: כלום. עד הדו"ח השנתי אפשר לשמור אותם טוב טוב בצד. אם יש לכם פנקסים מודפסים - אתם צריכים לשמור אותם למשך שבע שנים מתום שנת המס בה הם הופקו. אם הנפקתם מסמכים במערכת דיגיטלית אחרת, אתם יכולים לייצא ממנה את הנתונים ולשמור אותם לצורך הסתכלות עתידית.
מומלץ להתחיל את המספור של המסמכים אצלנו בצורה שתמשיך את המספור הקודם שלכם, לטובת הסדר הטוב.
הערות חשובות: 
  • יש לוודא שאתם מתחילים לעבוד עם OfficeGuy בתחילת תקופת דיווח (עוסקים פטורים - זה לא משנה מתי תעברו. עוסקים מורשים, עמותות וחברות - בראשון לחודש).
  • בסוף שנת המס, בדו"ח השנתי יש להתחשב בשתי אסופות המסמכים. גם מ-OfficeGuy וגם מהשיטה הקודמת.