OFFICEGUY

תקנון תוכנית השותפים

הגדרות
 1. "המערכת" - מערכת OfficeGuy המופעלת על ידי חברת איש המשרד בע"מ.
 2. "המפיץ" - כל איש, אישה או ארגון הפועלים הפועלים לפרסום המערכת מכורח תקנון זה.
 3. "הארגון" - כל איש, אישה או ארגון הפועלים בתוך המערכת. מחוייבים בתנאים ככל לקוח/ה של המערכת לכל דבר ועניין לרבות תנאי השימוש.
 4. "חבילות משולבות" - חבילות משולבות הינן מוצרים המוצעים על ידי המערכת וכוללים בתוכן מרכיב חלקי או מלא המשולם לספק חיצוני זאת לרבות חבילות מסרים, מסרונים, הקמת מסופי אשראי וכיוצ"ב.
 5. "תשלומים חודשיים קבועים" - תשלומים אשר משולמים מדי חודש ללא תלות בשימוש במערכת לרבות: תשלום על שימוש באפליקציה, תשלום על הרחבת כמות שימוש באפליקציה והרחבת משתמשים במערכת ולמעט חבילות משולבות.
 6. "ארגון מקושר" - ארגון אשר מתועד במערכת כארגון שהגיע דרך מפיץ מסוים, לפי הגדרות המערכת.
 7. "ארגון מזכה למפיץ" - ארגון אשר משלם תשלומים חודשיים קבועים למערכת ורשום במערכת כארגון מקושר למפיץ.
 8. "עמלת הפצה" - עמלת הפצה תעמוד על סך 20% מהתשלומים החודשיים הקבועים של הארגונים המזכים למפיצים על פי התנאים בתקנון. העמלה תהיה מסך התשלום ששולם בעבור התשלומים החודשיים הקבועים.
מטרת התוכנית
 1. מטרת התוכנית הינה הגדלת היקף המשתמשים במערכת תוך תגמול ותמרוץ השותפים שעוזרים לתהליך הגדילה.
תנאים כלליים
 1. תקנון זה יקבל תוקף בעת אישורו על ידי המפיץ ויסיים את תוקפו על ידי משלוח דוא"ל בין הצדדים. תקנון זה מכיל את כל ההסכמות בין הצדדים. כל סיכום קודם יאבד מתוקפו. סיכומים עתידיים יבוצעו בכתב בלבד ובאישור פוזיטיבי של שני הצדדים.
 2. לשם הבהרה נוספת להגדרות, עמלת ההפצה תשולם מתוך תשלומים חודשיים קבועים שישולמו על ידי ארגונים מזכים המשוייכים למפיצים.
 3. המערכת רשאית לשנות את מבנה האתרים, את השירותים המוצעים ואת כל הפרטים הנלווים בצורה חד צדדית, ללא צורך בהודעה מראש או עדכון. לא תהיה למפיץ כל טענה בנוגע לשינויים אלה ואחרים הקשורים לשינויים אלה.
 4. היחס החוקי בין המערכת למפיץ הוא של לקוח וספק. אין בתקנון זה או בקשר בין המערכת למפיץ יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות. כל טענה ליחסים שונים מיחסי לקוח ספק, תגרור שיפוי רטרואקטיבי של המערכת על מנת להתאים את העלות הנגרמת למערכת כתוצאה מהשינוי כך שתהיה זהה למקרה של יחסים בין לקוח לספק ככתוב בתקנון זה.
 5. ניתן לבקש לשייך מופנה באופן ידני ממנהלי המערכת עד חודש מתאריך הצטרפות המופנה.
 6. מופנה שיקבל הנחה מכל סיבה שהיא לא יזכה ולא יזוכה בהטבות התוכנית. המופנה יוכל לבחור בין לקבל הנחה לבין לזכות את המפנה.
תנאי תשלום
 1. התשלומים יותנו בהמצאת אישור ניהול ספרים בתוקף ובהתאם להוראות ניכוי המס במקור של המפיץ אשר יהיו בתוקף בעת ביצוע התשלום.
 2. התשלומים יתבצעו בתנאים של שוטף+10.
 3. סכום התשלום המינימלי להעברה יהיה 100 ₪. במידה והמפיץ יבחר לסיים את ההתקשרות עם המערכת באופן סופי, תועבר היתרה גם אם תהיה נמוכה מ-100 ₪.
 4. עבור מפיצים החייבים במע"מ תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום כולל מע"מ. כמו כן, העמלה תכלול מע"מ. לצורך ההמחשה, עבור תשלום של 100 ₪ + מע"מ יקבל המפיץ עמלה של 20 ₪ + מע"מ.
 5. עבור מפיצים שאינם חייבים במע"מ, תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום לא כולל מע"מ, כמו כן, העמלה לא תכלול מע"מ. לצורך ההמחשה, עבור תשלום של 100 ₪ + מע"מ יקבל המפיץ עמלה של 20 ₪, לא כולל מע"מ וללא תוספת מע"מ.
התחייבויות המערכת
 1. לעמוד באמנת השירות כלפי הארגונים לרבות הארגונים המזכים.
 2. מתן רישיון לא ייחודי להפצת המערכת, ולשימוש בסימני המסחר והשירות שלה במסגרת הפעילות המוגדרת בתקנון זה. עם תום שיתוף הפעולה ביוזמת אחד הצדדים יפוג הרישיון.  
 3. מתן קישור ייחודי המאפשר מעקב אחר הנרשמים בזכותו.
 4. המערכת לא תשא בכל אחריות כלפי המפיץ לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מהפעילות הנובעת או הקשורה לתקנון זה.
 5. המערכת תאפשר למפיץ גישה לנתונים על הארגונים שהופנו על ידו לרבות הארגונים המזכים (שם הארגון, תאריך הצטרפות למערכת וכיו"ב).
 6. המערכת מתחייבת לשלם למפיץ עמלת הפצה בעבור ארגונים מזכים גם לאחר סיום תוקף התקנון, במסגרת הכללים התקפים בתקנון זה. סייג לסעיף זה, המערכת תהא רשאית לסגור את כל תוכנית השותפים לצמיתות ובמקרה זה תשלם למפיצים פיצוי בשווי 24 חודשי תשלום של העמלות בעבור הארגונים המזכים למפיצים.
 7. יחד עם זאת, המערכת רשאית להחליט לפי שיקול דעתה בצורה חד צדדית וללא הסבר:
  1. להפסיק עבודה עם לקוח/ה קיים במערכת.
  2. לא לקבל לקוח/ה חדש/ה למערכת.
  3. להפסיק עבודה עם מפיץ קיים.
  4. לא לקבל מפיץ חדש.
 8. המערכת לא מתחייבת לעמידה ב-100% Uptime ול-0% פריצות ונזקים מפני גישה בלתי מורשית, תוכנות רוגלה וכיו"ב, של האתרים והשרתים, אך מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה במאמצים שתחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך, בהתאם לתקנון החברה.
התחייבויות המפיץ
 1. המפיץ מתחייב לשפות את המערכת בגין כל נזק שיגרם לה, ובסכום הנזק המלא, כתוצאה ישירה מפעילותו לרבות פעילות הנוגדת תקנון זה.
 2. לא לעשות שימוש בחומרים ללא אחזקה בקניין הרוחני הנדרש עבורם. כל שימוש ללא הקניין רוחני יהיה באחריות המפיץ בלבד.
 3. לא לפרסם ולהפיץ את המערכת באמצעים לא חוקיים, או בצורה שלא עומדת בצורה מלאה בהוראות החוק, התקנות והפסיקה.
 4. לשמור על הכללים הנהוגים בתחום השיווק וההפצה הן מבחינת נורמות והן מבחינת החוק, לרבות לשון הרע, חוק הספאם, הטרדה ופגיעה בציבור וכל כלל שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.
 5. המפיץ אינו רשאי להסב או למכור את זכויותיו וחובותיו המנויים על תקנון זה.
 6. המפיץ רשאי להציג את עצמו כמשווק של המערכת אך לא מוסמך להציג את עצמו כנציג שלה, לחתום בשמה, להתחייב בשמה וכד'.
 7. להמציא את המסמכים החשבונאיים הנדרשים בחוק הנלווים לקבלת התשלום מהמערכת.
 8. להמציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקף בכל עת לפני קבלת תשלום.
הודעות
 1. הודעות רשמיות בין הצדדים יועברו בדוא"ל בלבד.  
 2. הדוא"ל של המפיץ יהיה הדוא"ל באמצעותו נרשם לתוכנית.  
 3. הדוא"ל של המערכת יופיע בדף יצירת הקשר של המערכת.  
 4. הודעות בדוא"ל יחשבו כי התקבלו שלושה ימי עסקים לאחר שליחתן.