OFFICEGUY

רוצים לקרוא על חלק מהכלים שבהם השתמשנו לבניית המערכת?

אנחנו רוצים לציין כאן תודה למערכות הבאות:
וכמובן, כל המערכות של Google :)