OFFICEGUY

איזה מסמך נשלח לאחר חיוב הוראת קבע?

בברירת המחדל, אפליקציית הוראות קבע שולחת חשבונית מס/קבלה (או חשבון/קבלה במקרה של ארגון שלא חייב במע"מ).
ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל הזו בתוך הגדרות אפליקציית הוראות קבע, שם ניתן לבחור בין הפקת חשבונית-מס-קבלה לבין קבלה.