OFFICEGUY

איך משנים את סכומי או תאריכי החיובים?

כל החיובים המחזוריים, מנוהלים באפליקציית הבילינג.
על מנת לשנות את סכום החיוב, תאריך החיוב, או כל פרט אחר, יש לאתר תחילה את החיוב המחזורי (בילינג > חיפוש בתיקייה, ולאחר מכן חיפוש לפי לקוח).
לאחר איתור שורת החיוב המחזורי, יש להכנס לכרטיס החיוב המחזורי, ולערוך אותו.

על מנת לשנות את הסכום לתשלום, יש לעדכן את שדה "מחיר", הקובע את הסכום לתשלום. שימו לב, במידה ובשדה "כמות", קיים ערך - הערך יגרום להכפלת הסכום. (מחיר = 100, כמות = 2, יגרום לחיוב בסך 200).
על מנת לשנות את תאריך החיוב, יש לעדכן את שדה "ת. התשלום הבא", הקובע את התאריך הבא יבוצע תשלום מחזורי.
על מנת לבטל את החיוב לחלוטין, יש לבחור בסרגל הפעולות בפעולה של סיום החיוב המחזורי.