OFFICEGUY

איך מעדכנים אמצעי תשלום ללקוח/ה ולחיובים המחזוריים?

הגדרת אמצעי התשלום נשמרת ברמת הלקוח/ה.
לכן, במידה וברצונכם לעדכן אמצעי התשלום עבור חיובים מחזוריים מסוימים, יש לפנות אל כרטיס הלקוח/ה, ודרכו לבצע את עדכון אמצעי התשלום (תחת סרגל הפעולות, כפתור "עדכון אמצעי תשלום").

לתשומת הלב, מאחר ואמצעי התשלום נשמר ברמת הלקוח/ה, לא ניתן להגדיר שני חיובים מחזוריים אשר כל אחד נגבה באמצעות אמצעי תשלום נפרד (לדוגמה - כרטיס אשראי והרשאה לחיוב חשבון).
במקרים כאלו, ניתן להקים לקוח/ה נוספ/ת, עבור אמצעי התשלום השונה.