OFFICEGUY

איך מעדכנים אמצעי תשלום ללקוח/ה ולהוראות קבע?

הגדרת אמצעי התשלום נשמרת ברמת הלקוח/ה.
לכן, במידה וברצונכם לעדכן אמצעי התשלום עבור הוראות קבע מסוימות, יש לפנות אל כרטיס הלקוח/ה, ודרכו לבצע את עדכון אמצעי התשלום (תחת סרגל הפעולות, כפתור "עדכון אמצעי תשלום").

לתשומת הלב, מאחר ואמצעי התשלום נשמר ברמת הלקוח/ה, לא ניתן להגדיר שתי הוראות קבע אשר כל אחת מהן נגבית באמצעות אמצעי תשלום נפרד (לדוגמה - כרטיס אשראי והרשאה לחיוב חשבון).
במקרים כאלו, ניתן להקים לקוח/ה נוספ/ת, עבור אמצעי התשלום השונה.