OFFICEGUY

מה אפליקציית הוראות קבע עושה?

אפליקציית הוראות קבע מאפשרת לכם הרבה דברים:
בכל אחת משיטות העבודה - מופק גם מסמך אוטומטי ביחד עם ביצוע החיוב.

יצירת הוראות קבע מתבצעת דרך "יצירת הוראת קבע".
יצירת מסמכים מחזוריים מתבצעת דרך "יצירת מסמך מחזורי".