OFFICEGUY

אחסון קבצים (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • דחיסת קבצי תמונות בפורמט PNG
    סימון תיבה זו, יגרום לכך שהמערכת תבצע דחיסה באופן אוטומטי לקבצי תמונות בפורמט PNG אשר נטענים אל המערכת. דחיסת התמונות לא תפגע באיכות באופן הנראה לעין ותאפשר טעינה מהירה יותר.
  • דחיסת וסיבוב קבצי תמונות בפורמט JPG
    סימון תיבה זו, יגרום לכך שהמערכת תבצע דחיסה וסיבוב באופן אוטומטי לקבצי תמונות בפורמט JPG אשר נטענים אל המערכת. דחיסת התמונות לא תפגע באיכות באופן הנראה לעין ותאפשר טעינה מהירה יותר.