OFFICEGUY

PayPal (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • יצירת מסמכי טיוטה בחיובים
  אם מסומן, כל חיוב שיתבצע יפיק מסמכי טיוטה בלבד. לא ניתן לשלוח ללקוח/ה מסמכי טיוטה.
 • מזהה לקוח (ClientID)
 • קוד לקוח (Secret)
 • מצב בדיקות
 • קופה

IPN

 • הפעלת שירות IPN
 • הפקת מסמכי טיוטה
 • שליחת מסמך ללקוח/ה
 • שיטת חישוב מע"מ
 • סוג המסמך שיופק